Frequently Asked Questions
1
I can not log in to your account - jumps me message !

 Multiple accounts have been logging on from your IP. If u think this is an error, contact us .

From a single IP address, there were more registered accounts - contact support at : ptc.jecool.net@gmail.com


 

2
Nemohu se přihlásit ke svému učtu - Vyskakuje mě hláška (okno ) !

 Multiple accounts have been logging on from your IP. If u think this is an error, contact us . 

Z jedné IP adresy,bylo více přihlášených účtů  - Kontaktujte podporu na adrese : ptc.jecool.net@gmail.com


 

3
I did not get a verification code on my e-mail address !

Your e-mail address is not valid ! Please correct your email address !


 

4
Nepřišel mi ověřovací kód - na E-mail adresu !

Váš email  - je neplatný ! Opravte prosím svou e-mailovou adresu ! 


 

5
Registration verification code is not working !

Contact support at email  :  ptc.jecool.net@gmail.com


 

6
Ověřovací registrační kód - nefunguje !

Kontaktujte naší podporu na email :   ptc.jecool.net@gmail.com


 

7
I see no ads !
 • It is running a tool for blocking ads on your computer - ( Stop blocking ads on your site ) !
 • Incorrectly set data on your account - ( Contact your support : ptc.jecool.net@gmail.com ) !
 • The ads have been displayed - not passed 24 hours
 • Do you have a duplicate account - into a single account can be displayed advertisements only once every 24 hours.
 • The ads are no  !

 

8
Nemám k dispozici žádné reklamy k výdělku !
 • Máte spušten nástroj (aplikaci ) ve svém počítači pro blokování reklam  (Zastavte blokování reklam na našich stránkách) 
 • Chybně nastavená registrační data ve vašem účtu PTC !   ( Kontaktujte podporu : ptc.jecool.net@gmail.com ) 
 • Neuběhl ješte 24 hodinový limit pro obnovení reklam !
 • Na jeden účet( jednu IP.adresu ) lze zobrazit reklamy , pouze jednou za 24 hodin.
 • Reklamy nejsou k dispozici !

 

9
What payment processors can I use ?

Currently IN NEW script runs ( For VIP FOREX membership ) :

 • PAYZA
 • SOLID TRUST PAY
 • PAYPAL
 • BANKS
 • SKRIL

 

10
Jaké platební procesory mohu použíivat ?

Aktuálně zasíláme platby na ( pro členství VIP FOREX ) :

 • PAYPAL
 • PAYZA
 • SOLID TRUST PAY
 • BANKY ( V české republice )
 • SKRIL

 

11
Can I make money here and have it sent to my account ?

PAYMENTS - PAYMENTS can only be claimed by users who have the status of MEMBERSHIP - VIP FOREX.

FREE ADS - MEMBERSHIP for your earned money - BUYING PROMOTIONAL TOOLS - ADVERTISING.


 

12
Mohu si zde, vydělat peníze a nechat poslat na svůj účet ?

PLATBY - VÝPLATY ,mohou nárokovat jen uživatelé kteří mají status ČLENSTVÍ -  VIP FOREX .

FREE ADS - ČLENSTVÍ za své vydělané peníze - kupuje PROPAGAČNÍ NÁSTROJE - INZERCI . 


 

13
How long can I keep my inactive account ?

How long you need !


 

14
Jak dlouho mohu držet neaktivní učet ?

Jak dlouho budete potřebovat !


 

15
Where and how I pay - advertising ??

First, a member of PTC transferred the required sum of money from account to Purchase Balance, Balance and then makes a purchase ! 

 SeeHow-to videos (Foru )


 

 

16
Kde a jak - zaplatit Reklamy ??

Nejdříve člen PTC převede potřebnou finanční částku z Balance účtu do Purchase balance a následně provede nákup !

Viz . Návod : Forum - Video


 

17
It is necessary or mandatory to register in our Forum ?

NOT - The Forum has a lot of information!(in the Forum are registered under the same registration Nick (such as PTC Click Ads)  !


 

18
Je nutné či povinné, se zaregistrovat, do našeho Fóra ?

NE - ALE VÝHODNÉ  ( do Fóra se registrujeme ,pod stejnými registračním NICKEM ( jako u Ptc Click Ads ) ! 


 

19
What is the point system?

The point system is part of Ptc Click Ads - function of the system is similar to "refback" (reverse gain) earned points you can convert (transform) into money and make a purchase: ADVERTISING !


 

20
Co je - Bodový systém ?

Bodový systém je součástí Ptc Click Ads  - funkce systému je podobný jak "Ref-back" (zpětný zisk) ,získané body můžete převést (konvertovat) na hotovost a provést nákupy : REKLAMY ! 


 

21
JAK ZÍSKAT A KOLIK STOJÍ ČLENSTVÍ VE - VIP FOREX ?

Členství VIP FOREX - JE ZDARMA ,automaticky je spuštěno pro  členy,kteří se aktivně zapojí do

OBCHODNÍHO PROJEKTU ( INFORMACE : PTC SYSTEM CLICK )


 

22
HOW TO OBTAIN AND HOW DO YOU STAY MEMBERSHIP IN - FOREX FOREX ?

VIP FOREX membership - IS FREE, automatically launched for members who are actively engaged in

BUSINESS PROJECT (INFORMATION : PTC SYSTEM CLICK )


 

23
JAK SE MŮŽU PŘIHLÁSIT DO OBCHODNÍ ČINNOSTI ?

Na stránkách PTC SYSTEM CLICK - vyplnite FORMULÁŘ ( ZDE ) a odesíláte na vedení PTC SYSTEM CLICK ! Dále je potřeba provést další úkony REGISTRACE do INSTAFOREXU atd . ,všechny informace najdete ( ZDE ) !


 

24
HOW CAN I SUBMIT TO BUSINESS ACTIVITIES ?

On the PTC SYSTEM CLICK pages - fill out the FORM  (HERE)  and submit to the PTC SYSTEM CLICK !

In addition, you need to carry out further INSTAFOREX registration operations, you can find all the information (HERE) !


 

 

25
Jsem povinný - se zúčastnit a registrovat , do OBCHODNÍHO SYSTÉMU ?

NE - ŽÁDNÁ POVINNOST !


 

26
I am obliged - to participate and register, to the BUSINESS SYSTEM ?

NO - EVERYTHING IS VOLUNTARY !


 

27
ZAKOUPENÁ REKLAMA SE NEZOBRAZUJE V PAID TO CLIKS !!!

PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY :

 • Stránky které inzerujete ( propagujete ) mají zakázané  " Vnořené Framy " - ( Reklamu odstraňte ze svého účtu )  ! 
 • Zadali jste chybnou URL adresu -  ( Opravte URL adresu ) 
 • Přidělte Vaší reklamě potřebný počet kreditů, ze svého členského účtu !
 • Vaše reklama - nemá žádné KREDITY !

 

28
MY ADVERTISING - DO NOT DISPLAY IN RUBRICE - " PAID TO CLICKS " !!!

LIKELIHOOD CAUSES:

 • Sites you advertise (promote) have "Nested Frams" disabled - ( Remove the ad from your account ) !
 • You have entered the wrong URL address - ( Correct URL address )
 • Give your ad the required number of credits from your membership account !
 • Your ad has no CREDITS !

 

29
MOHOU SE ZMĚNIT PODMINKY A PRAVIDLA ?

ANO - pokud je to, nezbytně nutné, vše se podřizuje a řídí dle " AKTUÁLNÍ SITUACE " ! 

Společnost se však bude snažit ,udržet trend a nastavení systému tak, aby všeobecně vyhovoval našim členům  !


 

30
MAY THE TERMS AND CONDITIONS CHANGE ?

YES - if this is necessary, everything is subordinate to and governed by the "CURRENT SITUATION"!

The company will, however, try to keep the trend and set up the system so that generally suit the members of the PTC!